HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
10. september 2021
Saša Zidanšek Obreza
NOVOSTI, KI JIH NE SMETE SPREGLEDATI IMETNIKI OROŽJA IN OROŽNIH LISTIN

Novela Zakona o orožju, ki je začela veljati 14. avgusta 2021, prinaša vrsto novosti za imetnike orožja in orožnih listin pri kategorizaciji orožja, onesposobljenem orožju, zbiranju, posojanju in dajanju orožja v uporabo, omogoča pa tudi legalizacijo orožja. Novela med drugim v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o nadzoru nabave in posedovanja orožja.

Na območju Upravne enote Žalec je 822 fizičnih oseb, ki posedujejo orožje. Prijavljenega orožja je 2774 kosov, od tega za ljubiteljsko dejavnost 2749 in 25 za profesionalno dejavnost. Skoraj polovica registriranega orožja za civilno rabo je lovskega. Prijavljenih je 1326 kosov, orožni list ima 321 lovcev. Beležimo tudi 16 oseb, ki so zbiratelji orožja, skupaj posedujejo 222 kosov orožja.

Upravne enote smo dolžne preverjati v skladu z novelo zakona v obdobju vsakih pet let, ali imetniki orožnih listin izpolnjujejo določene pogoje (zadržki javnega reda in zanesljivost). Izhajajoč iz zgoraj navedenih podatkov o registriranem orožju na območju Upravne enote Žalec, bomo za več kot 800 oseb, ki imajo orožje, preverjali, ali še izpolnjujejo zakonske pogoje za posedovanja le tega. Pogoje bomo preverjali tako za posameznike, imetnike orožnih listin, kot tudi za odgovorne osebe, imetnikov orožnega posestnega lista in dovoljenja za zbiranje ter imetnike priglasitvenega lista. V primerih, ko bomo ugotovili, da lastnik več ne izpolnjuje pogojev, bomo dolžni uvesti postopek odvzema orožja.

Nove kategorizacije orožja

Z novelo zakona se določeno orožje seli med kategorijami, med drugim nekatere vrste orožja iz kategorije B prehajajo v kategorijo A (6. a, 7. ali 8. a), ki sodi med prepovedano orožje. Pod določenimi pogoji je le-to dovoljeno izjemoma, na primer za športne strelce, ki imajo upravičen razlog.

Imetniki orožnih listin morajo tako za orožje, ki z novelo prehaja v drugo kategorijo, pri pristojni upravni enoti vložiti vlogo za novo razvrstitev orožja. To morajo storiti v roku petih let od uveljavitve novele. Poleg tega morajo lastniki na upravni enoti predložiti orožno listino, da le-ta vanjo in v evidence orožja vpiše spremembo kategorije. Ne glede na petletni rok pa morajo lastniki orožje prekategorizirati pred dajanjem orožja na trg (npr. prodaja) ali pred prenosom v drugo državo članico EU oziroma tretjo državo. V času do prekategorizacije lahko imetnik orožje prenaša, nosi in uporablja (seveda v skladu z izdano orožno listino).

Prekategorizacija orožja lastnikom orožja ne prinaša dodatnih stroškov (upravna taksa se ne plača), za neizpolnitev navedene obveznosti pa lastniki tvegajo plačilo globe v znesku od 500 do 1500 evrov.

 Onesposobljeno orožje je potrebno prijaviti

Lastnik orožja, ki ga želi onesposobiti, izroči le-tega puškarju. Puškar orožje onesposobi, nakar na Ministrstvu za notranje zadeve pridobi potrdilo o onesposobitvi orožja, ki ga skupaj z orožjem vrne lastniku orožja. Ker nova kategorizacija orožja uvršča onesposobljeno orožje v kategorijo C, se to šteje za orožje, ki ga mora lastnik na pristojni upravni enoti prijaviti. Upravna enota imetniku tovrstnega orožja izda potrdilo o prijavi orožja.

Tudi lastniki onesposobljenega orožja, ki jim je bilo potrdilo o onesposobitvi izdano v času od 23. 4. 2016 pa do uveljavitvijo novele zakona, morajo to orožje prijaviti pri pristojni upravni enoti. V primeru, da pa je bilo orožje onesposobljeno pred 23. 4. 2016 (komisija pri ministrstvu je izdala certifikat in ne potrdilo), lastnik orožja pa želi to orožje prenašati ali odsvojiti, mora pred tem orožje dati v onesposobitev puškarju in ga nato prijaviti pri upravni enoti. Onesposobljeno orožje se lahko odsvoji osebi, ki nima dovoljenja za nabavo orožja. Imetnik onesposobljenega orožja pa mora o odsvojitvi le tega obvestiti upravno enoto v osmih dneh.

Predelano orožje je treba označiti z enotno oznako

Prav tako morajo osebe, ki imajo v posesti orožje, ki je bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje, to orožje najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve novele zakona oziroma pred dajanjem na trg označiti z jasno, trajno in enotno oznako po predpisih o preizkušanju in žigosanju oziroma označevanju strelnega orožja in streliva.

Ponovno je možna legalizacija orožja

Novela zakona v roku treh mesecev od njegove uveljavitve omogoča imetnikom orožja brez orožne listine, da le-tega legalizirajo. Imetnik na pristojni upravni enoti vloži vlogo za pridobitev orožne listine. Upravna enota bo izdala ustrezno listino pod določenimi pogoji (če orožje ne izvira iz kaznivega dejanja in je imetnik dopolnil 18 let, zanj ne obstajajo zadržki javnega reda, je zanesljiv, predloži potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu ter je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem).

Več kosov varnostnega orožja

Posamezniki, ki imajo v orožnem listu že registrirano varnostno orožje, lahko posedujejo več kosov tovrstnega orožja, kot to velja za športno in lovsko orožje. Pred novelo zakona je posameznik lahko posedoval le en kos varnostnega orožja.

Zbiranje orožja je razširjeno

Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko poleg orožja kategorij B, C in D zbirajo tudi orožje iz 6.a, 7. in 8.a točke kategorije A. Izjemoma lahko zbirajo tudi hladno orožje in drugo kratkocevno ali dolgocevno strelno orožje s posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in avtomatsko orožje iz kategorije A, ne glede na to, ali se še izdeluje, ali ga uporabljajo obrambne sile ali policija, če je uvrščeno na seznam orožja, ki ga je dovoljeno zbirati.

Razstavljanje orožja je lahko javno

Ena izmed novosti je tudi, da osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko javno razstavljajo orožje v ustreznih prostorih.

Posojanje orožja in dajanje v uporabo

Glede posojanja orožja novela jasneje določa, kakšno orožje in strelivo se lahko posoja (na primer lovca z orožnim listom za lov si lahko med seboj posojata lovsko orožje) ter časovno omejitev posojanja orožja na največ 30 dni. Sprememba zakona omogoča dajanje v uporabo varnostnega orožja pod neposrednim nadzorom lastnika tega orožja, dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na strelišču. Članu strelske organizacije lahko da v uporabo orožje tudi njegov športni strelski mentor, dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na strelišču.

Za dodatne informacije nas pokličite na sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.

 

Simona Stanter

načelnica