HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Poslovno
12. september 2018
Saša Zidanšek Obreza
PRIJAVA ZAČETKA GRADNJE

Kdaj mora investitor prijaviti začetek gradnje?

Novi Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati 1.  junija 2018, prinaša kopico novosti pri pogojih za graditev objektov, med katere spada tudi obvezna prijava začetka gradnje.

Investitor objekta mora, preden zasadi »prvo lopato«, obvezno prijaviti  začetek gradnje na pristojni upravni enoti. Seveda, ob izpolnjenem pogoju, da si je investitor pred tem pridobil ustrezno gradbeno dovoljenje  (npr. za vsako novogradnjo, prizidavo in rekonstrukcijo objekta - ne pa tudi za spremembo namembnosti) upravne enote. Ne glede na to, kdaj je investitor pridobil gradbeno dovoljenje oz. kdaj je to postalo pravnomočno, so investitorji od uveljavite novega zakona dalje dolžni prijaviti začetek gradnje. V primeru, da je investitor pridobil gradbeno dovoljenje  pred 1. 6. 2018 in je to postalo pravnomočno pred navedenim dnem, ni pa še pričel z gradnjo, je njegova zakonska dolžnost, da pred pričetkom gradnje poda še prijavo gradnje.

Izpolnjeno prijavo začetka gradnje mora investitor vložiti na upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje.  Predpisan obrazec oz. vloga je dostopna na spletni strani Upravne enote Žalec ali v Glavni pisarni Upravne enote Žalec (dostopna je tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor  ali na državnem portalu Republike Slovenije eUprava).  Investitorji morajo prijavo   vložiti na pristojni upravni enoti vsaj osem dni pred začetkom izvajanja gradnje z obveznimi prilogami:
   -  zapisnik o zakoličenju;
-  dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jo podpišeta projektant in vodja projekta - njen sestavni del je tudi njuna podpisana izjava, da so v celoti izpolnjene bistvene in druge zahteve;
-  pri odstranitvi manj zahtevnega in zahtevnega objekta načrt gospodarjenja z odpadki in  
    dokumentacijo za odstranitev, ki jo izdelata pooblaščeni arhitekt ali inženir;
-  če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine pa še posnetek dejanskega stanja.

Tudi tisti investitorji, ki gradijo oz. bodo gradili nezahtevne objekte, morajo prijaviti začetek gradnje, vendar jim k vlogi ni potrebno priložiti zgoraj navedenih prilog.

V kolikor želi investitor objekt (le) odstraniti, lahko to stori zgolj na podlagi prijave začetka gradnje. Pravnomočnega gradbenega dovoljenja v tem primeru ne potrebuje. Na pomembnost prijave začetka gradnje kaže tudi dejstvo, da je po novem nanj vezana tudi sama veljavnost gradbenega dovoljenja. To preneha veljati, če investitor ne vloži popolne prijave začetka gradnje v petih letih od njegove pravnomočnosti.

Investitor pa lahko v primeru, da gradnje še ne namerava izvesti v celot, na upravni enoti prijavi posamezna pripravljalna (npr. zemeljska in druga) dela na gradbišču, pri čemer prijava tovrstnih pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila, ki se nanašajo na ta dela.

Prijavo datuma začetka gradnje je upravna enota dolžna vnesti v prostorski informacijski sistem, preko katerega se avtomatično seznanijo mnenjedajalci (npr. občina, Direkcija RS za vode, Agencija RS za okolje, ...), gradbeni inšpektor in drugi pristojni inšpektorji (npr. tržni, kmetijski). Investitor mora v obrazec prijave začetka gradnje vpisati tudi podatke o nadzorniku. Prav tako je investitor po začetni prijavi dolžan prijaviti tudi morebitne spremembe (npr. zamenjava nadzornika). Imenovanje nadzornika je po novem obvezno pred izvedbo gradnje vseh objektov, za katere se zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, ter za odstranitev zahtevnega objekta. Izjemoma pa imenovanje nadzornika ni potrebno pred izvedbo gradnje nezahtevnega objekta, če jo izvaja izvajalec, ki izpolnjuje pogoje določene v  Gradbenem zakonu.

Dejstvo je, da lahko gradbeni inšpektor izreče inšpekcijski ukrep, s katerim odredi odpravo nepravilnosti ter določi rok za odpravo in ustavi gradnjo. To lahko inšpektor stori v primerih, če se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja brez popolne prijave ali brez predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje ali če ne imenujete nadzornika.

V izogib morebitni slabi volji investitorjev jih želimo opozoriti, da so z novim Gradbenim zakonom predpisane visoke globe za prekršek zaradi opustitve obveznosti prijave začetka gradnje in neimenovanja nadzornika, kadar je ta predpisan.


Simona Stanter, načelnica