HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
20. marec 2020
Saša Zidanšek Obreza
ODREDBA O IZVAJANJU PRIPOROČIL NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE V OBČINI TABOR

Številka:   846-2/2020-10
Datum:     20.03.2020

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 31. člena Statuta Občine Tabor (Ur.l. RS, št. 120/06,51/10,60/15 in Ur.o. OT, št. 3/18) in Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2) z dne 17.3.2020 izdajam naslednjo

 
ODREDBO O IZVAJANJU PRIPOROČIL NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE  V OBČINI TABOR


1. člen
(vsebina odredbe)

S to odredbo se na območju Občine Tabor zagotovi izvajanje Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2) z dne 17.3.2020.

2. člen
(zaščitna sredstva za zaposlene)

Lastnik oziroma uporabnik poslovnega prostora trgovine (v nadaljnjem besedilu: lastnik trgovine) mora zaposlenim v trgovini za zagotavljanje varnosti in zdravja ter preprečevanja okužb zagotoviti razpoložljiva zaščitna sredstva (rokavice za enkratno uporabo, zaščitne maske, razkužila idr.).

3. člen
(največje število strank v trgovini)

Glede na kvadraturo poslovnega prostora trgovine je lahko v poslovnem prostoru prisotna ena stranka na 20 m2 površine poslovnega prostora trgovine. V površino poslovnega prostora se ne vključuje pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe itd.

4. člen
(vstop v poslovni prostor)

(1) Lastnik trgovine mora zagotoviti posamičen vstop strankam v poslovni prostor trgovine na način, da največje število strank v poslovnem prostoru trgovine ne preseže števila določenega s prejšnjim členom.
(2) Lastnik trgovine mora stranke pred vstopom v poslovni prostor trgovine podučiti o uporabi razpoložljivih  zaščitnih sredstev (rokavic za enkratno uporabo, zaščitnih mask, razkužil), ki jih strankam zagotavlja lastnik trgovine.
(3) Lastnik trgovine mora pred vhodom v trgovino zagotoviti, da stranka, ki kaže vidne znake prehlada, ne vstopi v trgovino in da nakup, po navodilu stranke, opravijo zaposleni v trgovini. Stranki se v tem primeru izroči kupljeno blago izven poslovnega prostora trgovine.

5. člen
(razdalja na blagajni)

(1) Razdalja med strankami, čakajočimi na blagajni, mora biti vsaj 2 metra. Število strank na blagajni glede na ureditev prostora in možne kapacitete (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu) določi lastnik trgovine.
(2) Za zagotovitev pretočnosti strank na blagajni mora lastnik trgovine zagotoviti posamičen pristop stranke k blagajni na način, da se med strankami zagotavlja razdalja iz prejšnjega odstavka.


6. člen
(vzdrževanje reda in čistoče v poslovnem prostoru)

(1) Lastnik trgovini mora vzdrževati red v poslovnem prostoru trgovine.
(2) Lastnik trgovine mora zagotoviti organizacijo dela na način, da se vsa opravila, ki jih lahko izvajajo zaposleni izven delovnega časa trgovine, izvedejo, ko strank ni v prostoru. Ob tem mora lastnik trgovine zagotoviti ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev.

 
7. člen
(navodila lastnika poslovnega prostora)

Lastnik trgovine mora, v skladu s to odredbo, na vidno mesto na vhod v poslovni prostor trgovine namestiti obvestilo o največjem dopustnem številu strank v trgovini in navodila za vstop strank v trgovino, uporabo priporočenih zaščitnih sredstev, ki jih zagotavlja lastnik trgovine ter ukrepov za ohranjanje razdalje med strankami v trgovini.

8. člen
 (nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvajajo pristojne službe občinske uprave.

9. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati 20.03.2020 od 13. ure dalje in velja do preklica.

 


ŽUPAN OBČINE TABOR

Marko SEMPRIMOŽNIK