HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Predpisi lokalne skupnosti

Predpisi objavljeni v Uradnih objavah Občine Tabor od 29.10.2015 dalje

Naziv predpisa

Povezava

UO

Sklep o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok

6/2021

Pravilnik o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Tabor

4/2021

Zaključni račun Proračuna Občine Tabor za leto 2020

4/2021

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor, z veljavnostjo od 01.03.2021 dalje

3/2021

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2021

3/2021

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2021

8/2020

Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor

8/2020

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Tabor

8/2020

Odlok o Proračunu Občine Tabor za leto 2021

8/2020

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2020

7/2020

Odlok o Rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2020

7/2020

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2020

6/2020

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

5/2020

Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje

5/2020

Spremembe in dopolnitve Odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih javnih cest in priključkov na območju Občine Tabor

5/2020

Odlok o pokopališkem redu v Občini Tabor

5/2020

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

4/2020

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

4/2020

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2020

2/2020

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju socialo varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti v Občini Tabor

10/2019

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

10/2019

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2020

10/2019

Odlok o Proračunu Občine Tabor za leto 2020

10/2019

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor

9/2019

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tabor

9/2019

Odlok o Rebalansu Proračuna občine Tabor za leto 2019

9/2019

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Tabor

9/2019

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor

9/2019

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2019

8/2019

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor.

7/2019

Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah

6/2019

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Tabor

5/2019

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor v letu 2019

4/2019

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Tabor

4/2019

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2018

4/2019

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Tabor

1/2019

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor

1/2019

Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Tabor

1/2019

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2019

1/2019

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za Območje Občine Tabor za leto 2019

8/2018

Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor v obdobju januar-marec 2019

8/2018

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2018

8/2018

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Tabor

7/2018

Odlok o spremembi meje med Občino Tabor in Občino Trbovlje

6/2018

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Tabor

4/2018

Odlok o občinskih cestah v Občini Tabor

3/2018

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2017

3/2018

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občine Tabor

3/2018

Spremembe in dopolnitve Statuta  Občine Tabor

3/2018

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko-tabor, OE Vrtec Tabor, z veljavnostjo od 01.02.2018 dalje

2/2018

Sklep o spremembah Meril in kriterijev za sofinanciranje socialo varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti Občine Tabor

5/2017

Odlok o proračunu občine Tabor za leto 2018

5/2017

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2018-2020

4/2017

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor

4/2017

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2017

4/2017

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tabor-jug, po skrajšanem postopku

3/2017

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2016

2/2017

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec in javnega zavoda Zdravstveni center Celje in ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec

1/2017

Odlok o komunalnem prispevku v Občini Tabor
Priloga 1: Enote urejanja prostora

6/2016

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Tabor

6/2016

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2017

6/2016

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za Območje Občine Tabor za leto 2017

5/2016

Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih  dejavnosti v Občini Tabor

5/2016

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor

5/2016

Odlok o rebalansu Občine Tabor za leto 2016

4/2016

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec

3/2016

Sklep o občinskem prostorskem načrtu Občine Tabor

2/2016

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2015

2/2016

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2016

2/2015

Kriteriji za razvrščanje investicij v cestno omrežje

2/2015

Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih javnih cest in priključkov na območju Občine Tabor

2/2015

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2016

2/2015

Odlok o turistični taksi v Občini Tabor

1/2015

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2015

1/2015