JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Predpisi lokalne skupnosti

Predpisi objavljeni v Uradnih objavah Občine Tabor od 29.10.2015 dalje

Naziv predpisa

Povezava

UO

Cenik pristojbin za organizirano prodajo na tržnih površinah v lasti Občine Tabor

2/2024

Cenik uporabe prostorov v lasti Občine Tabor

2/2024

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor

2/2024

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2024

11/2023

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali in živali v oskrbi na območju Občine Tabor

11/2023

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka e enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tabor

11/2023

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2024

11/2023

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Tabor

9/2023

Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah

9/2023

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Tabor

7/2023

Cenik pristojbin za organizirano prodajo na tržnih površinah v lasti Občine Tabor

7/2023

Odlok o tržnem redu v Občini Tabor

7/2023

Odlok o rebalansu Proračuna Občine Tabor za leto 2023

7/2023

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje in cene živil v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor z veljavnostjo od 30.10.2023 dalje

6/2023

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

4/2023

Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tabor

4/2023

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje in cene živil v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor z veljavnostjo od 1.6.2023 dalje

4/2023

Cenik pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Tabor

3/2023

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine TABOR za leto 2023

3/2023

Zaključni račun proračuna Občine Tabor 2022

3/2023

Cenik uporabe prostorov v lasti Občine Tabor in Cenik stojnin za organizirano prodajo na stojnicah v Občini Tabor

2/2023

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2/2023

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2023

14/2022

Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor

14/2022

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2023

14/2022

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Tabor-jug

11/2022

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2022

10/2022

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

10/2022

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje in cene živil v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor z veljavnostjo od 1.9.2022 dalje

10/2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

10/2022

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2022

10/2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

8/2022

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tabor

7/2022

Sklep o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok

5/2022

Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Tabor

5/2022

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor

5/2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor

5/2022

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2021

5/2022

Sklep o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok

4/2022

Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Tabor

4/2022

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor

4/2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor

4/2022

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2021

4/2022

Letni program kulture v Občini Tabor za leto 2022

3/2022

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor

3/2022

Letni program športa v Občini Tabor za leto 2022

11/2021

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2022

10/2021

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tabor

10/2021

Odlok o Proračunu Občine Tabor za leto 2022

10/2021

Pravilnik o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Tabor

9/2021

Odlok o Rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2021

8/2021

Sklep o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok

6/2021

Pravilnik o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Tabor

4/2021

Zaključni račun Proračuna Občine Tabor za leto 2020

4/2021

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor, z veljavnostjo od 01.03.2021 dalje

3/2021

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2021

3/2021

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2021

8/2020

Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor

8/2020

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Tabor

8/2020

Odlok o Proračunu Občine Tabor za leto 2021

8/2020

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2020

7/2020

Odlok o Rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2020

7/2020

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2020

6/2020

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

5/2020

Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje

5/2020

Spremembe in dopolnitve Odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih javnih cest in priključkov na območju Občine Tabor

5/2020

Odlok o pokopališkem redu v Občini Tabor

5/2020

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2019

5/2020

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

4/2020

Sklep o razveljavitvi sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tabor-Marijane Dobnik

4/2020

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

4/2020

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2020

2/2020

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju socialo varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti v Občini Tabor

10/2019

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

10/2019

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2020

10/2019

Odlok o Proračunu Občine Tabor za leto 2020

10/2019

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor

9/2019

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tabor

9/2019

Odlok o Rebalansu Proračuna občine Tabor za leto 2019

9/2019

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Tabor

9/2019

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor

9/2019

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2019

8/2019

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor.

7/2019

Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah

6/2019

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Tabor

5/2019

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2018-2020

4/2019

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Tabor

4/2019

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2018

4/2019

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Tabor

1/2019

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor

1/2019

Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Tabor

1/2019

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2019

1/2019

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za Območje Občine Tabor za leto 2019

8/2018

Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor v obdobju januar-marec 2019

8/2018

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2018

8/2018

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Tabor

7/2018

Odlok o spremembi meje med Občino Tabor in Občino Trbovlje

6/2018

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Tabor

4/2018

Odlok o občinskih cestah v Občini Tabor

3/2018

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2017

3/2018

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občine Tabor

3/2018

Spremembe in dopolnitve Statuta  Občine Tabor

3/2018

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor, z veljavnostjo od 01.02.2018 dalje

2/2018

Sklep o spremembah Meril in kriterijev za sofinanciranje socialo varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti Občine Tabor

5/2017

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2018

5/2017

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2018-2020

4/2017

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor

4/2017

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2017

4/2017

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tabor-jug, po skrajšanem postopku

3/2017

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2016

2/2017

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec in javnega zavoda Zdravstveni center Celje in ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec

1/2017

Odlok o komunalnem prispevku v Občini Tabor
Priloga 1: Enote urejanja prostora

6/2016

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Tabor

6/2016

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2017

6/2016

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za Območje Občine Tabor za leto 2017

5/2016

Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih  dejavnosti v Občini Tabor

5/2016

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor

5/2016

Odlok o rebalansu Občine Tabor za leto 2016

4/2016

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec

3/2016

Sklep o občinskem prostorskem načrtu Občine Tabor

2/2016

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2015

2/2016

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2016

2/2015

Kriteriji za razvrščanje investicij v cestno omrežje

2/2015

Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih javnih cest in priključkov na območju Občine Tabor

2/2015

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2016

2/2015

Odlok o turistični taksi v Občini Tabor

1/2015

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2015

1/2015

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.